Rosh Hashanah

Happy New Year! Shanah Tovah Umetukah!

Favorites in Rosh Hashanah

Snake Plant

Snake Plant
from $75.00

Floral Aurora

Floral Aurora
from $115.00

Beautiful Brita

Beautiful Brita
from $110.00

Branching Out

Branching Out
from $195.00

In The Garden

In The Garden
from $155.00

Prayer Plant

Prayer Plant
from $85.00

Stunning Stars

Stunning Stars
from $150.00

Stunning Stars

Stunning Stars
from $150.00

Autumn Garden

Autumn Garden
from $265.00

Peace Lily Plant

Peace Lily Plant
from $85.00

Madison

Madison
from $165.00

Crystal Blooms

Crystal Blooms
from $155.00

Lacey

Lacey
from $195.00

Blue Sky

Blue Sky
from $125.00

About

Rosh Hashanah Happy New Year! Shanah Tovah Umetukah!

A Word from Our Customers